بررسی منابع آمارهای جمعیتی

سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران با موضوع بررسی منابع آمارهای جمعیتی با تاکید بر سرشماری عمومی نفوس و مسکن : چالش ها و راهکارها در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۴ تا ۳۰ آذر ۱۳۸۴ توسط انجمن جمعیت شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.