برنامه سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه ترابی در انجمن جمعیت آسیایی

برای اطلاع از برنامه سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه ترابی در مجموعه سخنرانی های انجمن جمعیت آسیایی در مورد جمعیت ملی با موضوع : گذار جمعیتی ایران: فرصت ها و چالش ها ، از لینک زیر استفاده نمایید:

https://www.asianpa.org/news-activities/apa-activities-and-announcements/666-lecture-series-on-national-population-7-iran-iran%E2%80%99s-demographic-transition-opportunities-and-challenges-5-october-2023.html

برای ثبت نام کلیک نمایید ، یا از انتهای صفحه برنامه سخنرانی استفاده کنید.

یادآور میشود که لینک جلسه پس از ثبت نام، برای شما ایمیل خواهد شد.