گردهمایی جنسیت و بازار کار

گردهمایی “جنسیت و بازار کار ”  با همت انجمن جمعیت شناسی ایران و همکاری موسسه تحقیقات جمعیت کشور در 25 آذر ماه 1400 برگزار شد.