کارگاه ها

تحلیل داده ها با نرم افزارPLS

برگزاری كارگاه اموزشی تحليل داده ها با نرم افزار PLS به اطلاع اعضا محترم می رساند كه دفتر انجمن جمعيت شناسی ايران در دانشگاه يزد