پیام تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی دکتر عباسی

انالله واناالیه راجعون
همکارارجمند دکترعباسی عزیز،خبردرگذشت مادرگرامیتان ماراهم بسیار متاثرکرد.اعضاء انجمن جمعیت شناسی ایران این مصیبت رابه شما وخانواده محترمتان تسلیت گفته وازخداوندبرایتان صبر واجر دراین مصیبت رامسئلت مینمائیم.
محمد میرزائی
رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران