نشست ماهانه با موضوع “تداخل گذارهای نامتداخل و درهم تنیدگی مسائل جمعیت شناختی ایران”

انجمن جمعیت شناسی ایرن برگزار می کند: