نشست علمی-تخصصی با موضوع: مساله “جمعیت در ایران امروز” با نگاهی به آینده

گروه علوم اجتماعی با همکاری انجمن جمعیت شناسی ایران و مرکز مطالعات کودکان، نوجوانان و جوانان دانشگاه الزهرا(س) برگزار می کند: