سومین سمینار ماهانه مجازی انجمن جمعیت شناسی ایران

به مناسبت هفته سالمند انجمن جمعیت شناسی ایران برگزار می کند