معرفی انجمن

انجمن جمعیت شناسی ایران به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علم جمعيت ‏شناسی و توسعه كمی و كيفی نيروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه ‏های مربوطه ، تشکیل گردیده است. لذا، برای حصول به این مقصود اهداف و سیاست های ذیل را برای ادامه فعالیت خود در نظر گرفته است:

1- ايجاد و تحكيم روابط علمی و تحقيقاتی در سطح ملی و بين المللی بين محققان و متخصصانی كه به گونه‏ ای با علم جمعيت ‏شناسی سروكار دارند.

2-  همكاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی در زمينه ارزيابی و بازنگری طرح ها و برنامه‏ های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه موضوع مورد مطالعه انجمن

3-  ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از استادان و محققان ممتاز

4-  ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي

5-  تشكيل گردهمائی‏ های علمی در سطح ملی، منطقه‏ ای و بين‏ المللی

6-  انتشار كتب و نشريات علمی