اساسنامه

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن جمعيت‏ شناسی ايران

فصل اول : كليات و اهداف :

ماده 1 : به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علم جمعيت‏ شناسی و توسعه كمی و كيفی نيروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشی در زمينه‏ های مربوطه ، انجمن جمعيت ‏شناسی ايران كه از اين به بعد در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‏ شود، تشكيل مي‏ گردد.

ماده 2 : انجمن، بنيادی غيرانتفاعی است و در زمينه‏ های علمی و پژوهشی فعاليت مي‏ كند و از تاريخ ثبت دارای شخصيت حقوقی است و رئيس هيئت مديره آن نماينده قانونی انجمن می‏ باشد.

ماده 3 : مركز انجمن در شهر تهران است و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن‏های علمي مي‏ تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.

ماده 4 : انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه برای مدت نامحدود تشكيل مي ‏شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامی ايران می ‏باشد.

فصل دوم – وظايف و فعاليت ‏ها  

ماده 5 : به منظور نيل به هدف های مذكور در ماده 1 اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد.

1 – 5 – ايجاد و تحكيم روابط علمی و تحقيقاتی در سطح ملی و بين المللی بين محققان و متخصصانی كه به گونه ‏ای با علم جمعيت ‏شناسی سروكار دارند.

2 – 5 – همكاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی در زمينه ارزيابی و بازنگری طرح ها و برنامه‏ های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه موضوع مورد مطالعه انجمن

3 – 5 – ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از استادان و محققان ممتاز

4 – 5 – ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی

5 – 5 – تشكيل گردهمائي‏های علمی در سطح ملی، منطقه‏ ای و بين ‏المللی

6 – 5 – انتشار كتب و نشريات علمی

فصل سوم – انواع و شرايط عضويت :

ماده 6 – انواع و شرايط عضويت در انجمن عبارتست  از :   

 1 – 6 – عضويت پيوسته :

مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته جمعيت‏شناسي و رشته‏هاي مرتبط باشند مي‏توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

2 – 6 – عضويت وابسته :

افرادي كه داراي شرايط زير هستند مي‏توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند.

الف – كليه كساني كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‏هاي مذكور در بند 1 – 6 باشند .

ب- كليه افرادي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‏هاي مذكور در بند 1 – 6 شاغل باشند.

3 – 6 – عضويت دانشجويي:

كليه دانشجوياني كه در ر شته‏هاي مورد نظر در بند 1 – 6 به تحصيل اشتغال دارند.

4 –  6 – عضويت افتخاري :

شخصيت‏هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‏هاي جمعيت‏شناسي حائز اهميت باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك هاي موثر و ارزنده‏اي نموده باشند.

5 – 6 – اعضاي موسساتي ( حقوقي ) :

سازمان‏هايي كه در زمينه ‏هاي علمي و پژوهشي مربوطه فعاليت دارند مي‏توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره 1 : افرادي كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‏هاي مذكور در بند 1 – 6 مي‏باشند با تصويب هيئت مديره مي‏توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 2 : اعضاء افتخاري كليه مزاياي اعضاء پيوسته انجمن به جز حق انتخاب شدن به عضويت هيئت مديره را دارا هستند.

ماده 7 – هر يك از اعضاء ، سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‏گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.

تبصره 1 : پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارائي انجمن براي عضو ايجاد نمي‏كند.

تبصره 2 : اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده  8 : عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‏يابد :

 1 – 8 – استعفاي كتبي

2 – 8 – عدم پرداخت حق عضويت سالانه تا پايان آن سال

تبصره : تائيد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

فصل چهارم: اركان انجمن

ماده 9 : اركان اصلي انجمن عباتند از :

الف –   مجمع عمومي   ب – هيئت مديره ( شوراي اجرائي )    ج – بازرس ( يا بازرسان )

الف – مجمع عمومي

ماده 10 : مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود.

1 –  10 : مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي‏شود و با حضور يا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي انجمن رسميت مي يابد و تصميمات اكثريت آراء معتبر است.

2 – 10 : در صورتي‏كه در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي‏شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.

3 – 10 – مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري با دعوت هيئت مديره يا بازرس ( بازرسان ) و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‏شود.

شرايط رسميت جلسه مجمع فوق‏العاده همانند شرايط مجمع عمومي عادي مذكئر در بندهاي 1 – 10 و 2 – 10 مي‏باشد و تصميمات آن با دو سوم آراء معتبر است.

تبصره : دعوت براي تشكيل مجامع عمومي كتبي است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاء برسد.

ماده 11 : وظايف مجمع عمومي عادي و فوق العاده :

1 – 11 – انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس يا بازرسان

2 – 11 – تصويب خط مشي انجمن     

3 – 11 – بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس ( يا بازرسان )

4 – 11 – تعيين ميزان حق عضويت و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن

5 – 11 – تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

6 – 11 – عزل هيئت مديره ( شوراي اجرايي ) و بازرس ( يا بازرسان )

7 – 11 – تصويب انحلال مجله

تبصره 1 – مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه‏اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‏شوند.

تبصره 2 : اعضاي هيئت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي شوند .

تبصره 3 : اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت رئيسه و بازرس كانديدا كرده‏اند .

تبصره 4 : مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در مواد بندهاي 5 – 11 ، 6 – 11 و 7 – 11 تشكيل مي‏شود.

ب: هيئت مديره ( شوراي اجرايي )

ماده 12 – هيئت مديره انجمن مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل مي‏باشد كه هر 3 سال يك‏بار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‏شوند.

1 – 12 – هيچ‏ يك از اعضاء نمي‏توانند بيش از دو دوره متوالي به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.

2 – 12 – عضويت در هيئت مديره افتخاري است.

3 – 12 – هيئت مديره حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با راي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي‏نمايد.

4 – 12 – كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي رئيس هيئت مديره و يكي از اعضاي هيئت مديره و با مهر انجمن و نامه‏ های رسمی با امضای رئيس هيئت مديره يا نماينده وی معتبر است.

5 – 12 – هيئت مديره موظف است حداقل دو ماه يك بار جلسه خود را تشكيل دهد.

6 – 12 – جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‏يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراء موافق ، معتبر است.

7 – 12 – كليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضاء در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهداري شود.

8 – 12 – شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

9 – 12 – در صورت استعفاء، بركناري و يا فوت هر يك از اعضاء هيئت مديره ، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

10 – 12 – شركت بازرس ( يا بازرسان ) در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.

11 – 12 – هيئت مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كمسيون انجمن هاي علمي ارسال نمايد.

تبصره : هيئت مديره پيشين تا تائيد هيئت مديره جديد از سوي كميسيون انجمن‏هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 13 – هيئت مديره انجمن نماينده قانوني انجمن مي‏باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

1 – 13 – اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي

2 – 13 – تشكيل گرو‏ههاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها .

3 – 13 – حفظ و نگهداري اموال منقول و غير منقول انجمن

4 – 13 – تدوين و تصويب آئين نامه هاي اجرائي

5 – 13 – تهيه گزارش ساليانه و تنظيم تراز مالي براي طرح در مجمع عمومي

6 – 13 – اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل غير .

7 – 13 – انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارج ي

8 – 13 – اجراي طرحها و برنامه‏هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن

9 – 13 – جلب هدايا و كمك‏هاي مالي

10 – 13 – اهداء بورس‏هاي تحقيقاتي و آموزشي

11 – 13 – اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

12 – 13 – ارسال گزارش‏هاي لازم به كميسيون انجمن‏هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي

ج – بازرس يا بازرسان

ماده 14 – مجمع عمومي عادي 2 نفر را به عنوان بازرس اصلي و 1 نفر را به عنوان عضو علي البدل براي مدت 3 سال انتخاب مي‏نمايد.

تبصره – انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است .

ماده 15 – وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است:

1- 15 – بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

2 – 15 – بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي

3 – 15 – گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

تبصره : كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت مديره براي بررسي در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد.

فصل پنجم :

گروههاي علمي انجمن :

ماده 16 : انجمن مي‏تواند گروهها و كميته‏هاي زير را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفي كه از سوي هيئت مديره تعيين مي‏شود به فعاليت مي‏پردازند.

1 – گروههاي تخصصي

2 – كميته آموزش و پژوهش

3 – كميته انتشارات  

4 – كميته آمار و اطلاعات

5 – كميته پذيرش و روابط عمومي

6 – كميته گردهمائي‏هاي علمي

1- 16 –  تهيه و تصويب آئين نامه تشكيل گروهها و كميته ها با هيات مديره انجمن است.

فصل ششم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 17 – منابع مالي انجمن عباتند از :

 1- 17 – حق عضويت اعضاء

2 – 17 – درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‏اي

3 – 17 – دريافت هدايا و كمك ها

ماده 18 – درآمدها و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال مي شود .

ماده 19 – كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانك‏هاي كشور نگهداري مي‏شود.

ماده 20 – كليه مدارك و پرونده‏هاي مالي و غير مالي در دفتر مركزي انجمن نگهداري مي شود.

ماده 21 – هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن‏هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي معتبر است .

ماده 22 – انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروهها و احزاب سياسي را ندارند .

ماده 23 – در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي، همان مجمع هيئت تسويه اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد . هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي‏ها كليه دارايي هاي منقول و غير منقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي به يكي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند.

ماده 24 – اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 24 ماده و 14 تبصره در جلسه مورخ 29 / 7 / 72 مجمع عمومي به تصويب رسيد