تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات برای نهمین کنفرانس انجمن جمعیت شناسی ایران

به آگاهی می رساند موضوع نهمین کنفرانس انجمن جمعیت شناسی ایران تحت عنوان “ پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران” مورد استقبال پژوهشگران و کارشناسان جمعیت و رشته های مرتبط قرار گرفته است.با توجه به تماسهای مکرر اعضا انجمن و نیز اهمیت موضوع، هیات مدیره انجمن مهلت ارسال خلاصه مقالات را تا روز پنج شنبه 20 تیر ماه 1398 تمدید نمود.

دبیرخانه نهمین کنفرانس انجمن