دریافت تقدیرنامه از دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

حاصل تلاش ها و فعالیت های شبانه روزی انجمن در گواهی دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که بر اساس ارزیابی های دقیق بدست آمده است متبلور است. بر اساس این ارزیابی، انجمن جمعیت شناسی ایران با 915 امتیاز رتبهB  کسب نموده، و به عنوان “انجمن دارای شیب رشد بیش از 100 درصد” معرفی شده است.