تحولات اخیر و آینده جمعیت ایران

نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۸۱ تا ۳۰ بهمن ۱۳۸۱ توسط انجمن جمعیت شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.