بررسی مسایل جمعیتی ایران با تاکید بر جوانان

دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۳ توسط انجمن جمعیت شناسی ایران در شهر شیراز برگزار گردید.