تحولات ساختار سنی جمعیت ایران

ششمین همایش انجمن جمعیّت‌شناسی ایران با عنوان “تحوّلات ساختار سنّی جمعیّت ایران و پیامدهای آن” روزهای 17 و 18 آبان ماه 1391 در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد. این همایش در پنج محور “پویایی ساختار سنّی جمعیّت در ایران”، “پیامدهای جمعیّتی تحوّلات ساختار سنّی”، “پیامدهای اقتصادی تحوّلات ساختار سنّی”، “پیامدهای اجتماعی ـ فرهنگی تحوّلات ساختار سنّی”، و “پیامدهای بهداشتی ـ بهزیستی تحوّلات ساختار سنّی” برگزار گردید. در هر نشست پنج مقاله و در مجموع 25 مقاله به صورت سخنرانی ارایه شد. سایر مقاله‌ها نیز در بخش پوستر و در طول روزهای برگزاری همایش ارایه شدند. علاوه بر این‌ها، در میزگرد “چالش‌های آموزش جمعیّت‌شناسی در ایران” که با حضور استادان جمعیّت‌شناسی دانشگاه‌های مختلف برگزار شد، به جنبه‌ها و مسایل مختلف مرتبط با آموزش جمعیّت‌شناسی در ایران پرداخته شد. همچنین در این همایش، دکتر بکتا گوباجو محقّق دانشگاه ملّی استرالیا و دکتر محمّد جلال عبّاسی شوازی استاد جمعیّت‌شناسی دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی پیرامون فرصت‌ها و چالش‌های مرتبط با گذار سنّی جمعیّت در آسیا و ایران پرداختند.