“سالم پير شدن چيز ديگريست”

بسمه تعالي

مطلبي از دكتر محمد ميرزايي با عنوان “سالم پير شدن چيز ديگريست” در شماره ٢٣١ مجله “تجارت فردا” (٧ مرداد ١٣٩٦) به چاپ رسيده و بدينوسيله در اختيار اعضا محترم انجمن قرار ميگيرد.