معرفی كتاب روش نمونه گيري پاسخگو محور

كتابی با عنوان “روش نمونه گيري پاسخگو محور: معرفي، مديريت و اجرا” تالیف سرکار خانم دکتر آرزو باقری و سرکار خانم دکتر مهسا سعادتی که توسط مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور منتشر شده است، در روز چهارشنبه ٢٩ آذرماه ١٣٩٦ رونمايي شد. .