گردهمایی سرشماری ثبتی مبنا الزامات روش شناختی و چالش ها و فرصت های داده ای

گردهمایی ” سرشماری ثبتی مبنا الزامات روش شناختی و چالش ها و فرصت های داده ای ”  با همت انجمن جمعیت شناسی ایران وهمکاری  پژوهشکده امار در 26 مهر ماه 1400 برگزار شد.