گردهمایی تجرد دختران درایران مسائل و چالش ها

گردهمایی “تجرد دختران درایران مسائل و چالش ها ”  با همت انجمن جمعیت شناسی ایران و پژوهشکده امار در 9 آذر ماه 1400 برگزار شد.