گردهمایی تاخیر در فرزندآوری و عوامل تعیین کننده آن در ایران

گردهمایی “تاخیر در فرزندآوری و عوامل تعیین کننده آن در ایران ”  با همت انجمن جمعیت شناسی ایران و همکاری موسسه تحقیقات جمعیت کشور در 27 اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد.