گردهمایی تاثیرات اجتماعی،اقتصادی،جمعیتی و سلامت روان بیماری کرونا ،برگزار شد

گردهمایی “تاثیرات اجتماعی اقتصادی جمعیتی و سلامت روان بیماری کووید ”  با همت انجمن جمعیت شناسی ایران و پژوهشکده امار در 20 آذر ماه 1400 برگزار شد.