کارگاه تحلیل داده کیفی بامکس کیودا برگزار شد

کارگاه  “تحلیل داده کیفی بامکس کیودا” با همت دفتر انجمن جمعیت شناسی ایران در یزد و انجمن دانشجویی دانشگاه یزد در تاریخ 13 مرداد ماه 1400  برگزار شد.