کارگاه تحلیل داده در تحقیقات کیفی برگزار شد

کارگاه  “تحلیل داده در تحقیقات کیفی” با همت دفتر انجمن جمعیت شناسی ایران در یزد و انجمن دانشجویی دانشگاه یزد در تاریخ 9 تیر ماه 1400  برگزار شد.