کارگاه آموزشی توصیف و تحلیل داده های جمعیتی-جغرافیایی با نرم افزار R

بدینوسیله به اطلاع می رساند انجمن جمعیت شناسی ایران به منظور ارتقا دانش و توانمندسازی اعضا محترم و دانشجویان عزیز علوم اجتماعی سلسسله کارگاه های توصیف و تحلیل آماری به ترتیب زیر برگزار می کند:

کارگاه آموزشی

1) توصیف و تحلیل داده های جمعیتی- جغرافیایی با نرم افزار R


مدرس: دکتر حسن عینی زیناب

هزینه ثبت نام : 50 هزار تومان

تاریخ برگزاری: 7 اسفند ماه 1398

کارگاه آموزشی

2) تحلیل خوشه های جمعیتی- جغرافیایی با نرم افزار R


مدرس: دکتر حسن عینی زیناب

هزینه ثبت نام: 50 هزار تومان

تاریخ برگزاری: 21 اسفند ماه 98

جهت ثبت نام  با شماره های 61117874 و 88334964 تماس حاصل فرمایید. با توجه به ظرفیت محدود اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نمایند.