کارگاه آموزشی : آشنایی با بسته های آماری Stata

بدینوسیله به اطلاع می رساند انجمن جمعیت شناسی ایران به منظور ارتقا دانش و توانمندسازی اعضا محترم و دانشجویان عزیز علوم اجتماعی سلسسله کارگاه های تحلیل آماری به ترتیب زیر برگزار می کند:

کارگاه آموزشی

1) آشنایی با بسته های آماری STATA:  بررسی ، پردازش، مدیریت و توصیف داده ها


مدرس: دکتر فاطمه ترابی

هزینه ثبت نام : 100 هزار تومان

تاریخ برگزاری: 29 و 30 بهمن ماه 1398

————————————————— 

کارگاه آموزشی

2) آشنایی با بسته های آماری STATA:  تحلیل های پیشرفته


مدرس: دکتر فاطمه ترابی 

هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان

تاریخ برگزاری: 13 و 14 اسفند ماه 98

جهت ثبت نام  با شماره های 61117874 و 88334964 تماس حاصل فرمایید. با توجه به ظرفیت محدود اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نمایند.

جزئیات دو کارگاه آماری دیگر نیز متعاقبا اعلام خواهد شد

دبیرخانه انجمن جمعیت شناسی ایران