پژوهشکده آمار میزگرد تخصصی را به مناسبت هفته آمار و برنامه ریزی برگزار می‌کند

پژوهشکده آمار در نظر دارد به مناسبت فرارسیدن هفته آمار و برنامه ریزی، میزگرد تخصصی به شرح زیر برگزار می نماید. از علاقه‌مندان محترم دعوت می شود در این برنامه ها که به صورت مجازی برگزار می شود حضور بهم رسانید.

میزگرد تخصصی با عنوان خلاءهای پژوهشی و آموزشی آمار در نظام علمی کشور برای ارتقا و بهبود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌ها،

شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ 

ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶

نام و نام خانوادگیوابستگی سازمانی 
دکتر عبدالرحمن راسخ                  رئیس انجمن آمار ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر اشکان شباکعضو هیئت علمی پژوهشکده آمار 
سید نعمت‌ا… میرفلاح نصیریمعاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران 
دکتر ایوب فرامرزیمعاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار 
دکتر علی رجالیعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 
دکتر موسی گل‌علیزادهعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 
دکتر فاطمه ترابیمدیر گروه جمعیت‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 
دکتر رسول صادقیعضو هیئت علمی دانشگاه تهران 

https://www.skyroom.online/ch/srtc/amarmeeting    لینک میزگرد تخصصی