پنجمین همایش ملی روز علوم اجتماعی

بزرگداشت زاد روز دکتر غلامحسین صدیقی

برگزار کنندگان: گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی و انجمن جمعیت شناسی ایران با همکاری سایر انجمن‌های علوم اجتماعی

زمان برگزاری: 13 و 14 آذر 97

مکان برگزاری: تهران، خیابان مفتح جنوبی، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه ادبیات و علوم انسانی