هفتمین همایش روز ملّی علوم اجتماعی ایران

برگزار کنندگان: انجمن جامعه‌شناسی ایران، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دبیرخانه دائمی روز علوم اجتماعی

با همکاری: دانشگاه بوعلی سینا، انجمن انسان‌شناسی ایران، انجمن مددکاران اجتماعی ایران، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن جمعیّت‌شناسی ایران

زمان برگزاری: سیزدهم آذرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ تا ۱۸گرامی‌داشت میراث علمی استادان فقید

  • غلام‌عبّاس توسّلی
  • مهدی طالب
  • منوچهر آشتیانی

برنامه زمانی نشست‌ها و سخنرانی‌ها