هشتمین همایش روز ملی علوم اجتماعی ایران

علوم اجتماعی و جامعه؛ کارکردهای علوم اجتماعی در جامعه مدنی و سیاستگذاری

برگزار کنندگان: انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری سایر انجمن‌های علوم اجتماعی

برنامه هشتمین همایش روز ملی علوم اجتماعی را از اینجا دریافت نمایید

زمان:

چهارشنبه 17 آذر 1400 ساعت 17 تا 21

پنج شنبه 18 آذر 1400 ساعت 9 تا 20