نشست مقایسه الگوی سنی – جنسی تمایل به تغییر شغلی دانش آموختگان آموزش عالی و آموزش عمومی در ایران

نشست “مقایسه الگوی سنی – جنسی تمایل به تغییر شغلی دانش آموختگان آموزش عالی و آموزش عمومی در ایران”  با همت انجمن جمعیت شناسی ایران دفتر منطقه غرب در 24 مهر ماه 1400 برگزار شد.