نشست علمی سیاست ها و برنامه های مراقبت از کودک و تاثیر آن ر افزایش باروری

نشست علمی “سیاست ها و برنامه های مراقبت از کودک و تاثیر آن ر افزایش باروری” با همت انجمن جمعیت شناسی ایران و همکاری موسسه تحقیقات جمعیت کشور در 30 اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد.