نشست علمی سیاستگذاری باروری درایران :تاخیر در ازدواج زنان و فرصت های از دست رفته فرزندآوری

نشست علمی ” سیاستگذاری باروری درایران :تاخیر در ازدواج زنان و فرصت های از دست رفته فرزندآوری” با همت انجمن جمعیت شناسی ایران دفتر یزد و همکاری انجمن علمی و دانشجویی جمعیت شناسی دانشگاه یزد در 1 خرداد ماه 1400 برگزار شد.