نشست سیمای مهاجرت داخلی در ایران برگزار شد

نشست “سیمای مهاجرت داخلی در ایران: وضعیت و چالش ها”  با همت انجمن جمعیت شناسی ایران دفتر منطقه غرب در 26 تیر ماه 1400 برگزار شد.