نشست بررسی الزامات و بایسته های سیاست گذاری جمعیتی

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با همکاری انجمن جمعیت شناسی ایران و پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات و موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می کند: