نشست رویکردی نو در پیش بینی جمعیت ایران برگزار شد

نشست “رویکردی نو در پیش بینی جمعیت ایران: کاربرد شبیه سازی خرد”  با همت انجمن جمعیت شناسی ایران در 9 مرداد اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد.