نشست تحلیلی بر ابعاد شکل گیری باورها و رفتارهای سلامت جویانه دربین نوجوانان

نشست ” تحلیلی بر ابعاد شکل گیری باورها و رفتارهای سلامت جویانه دربین نوجوانان”  با همت انجمن جمعیت شناسی ایران دفتر منطقه غرب در 22 آبان ماه 1400 برگزار شد.