نشست الگوی سنی مرگ و میر در ایران و انطباق آن با جدول های عمر مدل برگزار شد

نشست “الگوی سنی مرگ و میر در ایران و انطباق آن با جدول های عمر مدل”  با همت انجمن جمعیت شناسی ایران دفتر منطقه غرب و همکاری معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی در 15 اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد.