میزگرد تخصصی با عنوان خلاءهای پژوهشی و آموزشی آمار در نظام علمی کشور برای ارتقا و بهبود

انجمن جعیت شناسی ایران با همکاری پژوهشگاه آمار برگزار می کند ،
میزگرد تخصصی با عنوان خلاءهای پژوهشی و آموزشی آمار در نظام علمی کشور برای ارتقا و بهبود
برنامه‌ریزی و تصمیمگیری‌ها، شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۳۰:۱۳ الی ۱۶

دکتر عبدالرحمن راسخ رئیس انجمن آمار ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر اشکان شباک عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار
سید نعمتا… میرفلاح نصیری معاون طرحهای آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران
دکتر ایوب فرامرزی معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار
دکتر علی رجالی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر موسی گلعلیزاده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فاطمه ترابی مدیر گروه جمعیتشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر رسول صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
لینک ورود به سخنرانی https://www.skyroom.online/ch/srtc/amarmeeting