معرفی کتاب جمعیت و توسعه، درآمدی انتقادی

معرفی کتاب “جمعیت و توسعه، درآمدی انتقادی ”  با همت انجمن جمعیت شناسی ایران دفتر منطقه غرب در 22 خرداد ماه 1400 برگزار شد.