معرفی کتاب باروری پایین نهادها و سیاتها

معرفی کتاب ” باروری پایین نهادها و سیاتها ”  با همت انجمن جمعیت شناسی ایران دفتر منطقه غرب در 23 بهمن ماه 1400 برگزار شد