مجمع عمومی سالیانه انجمن جمعیت شناسی ایران

  مجمع عمومی سالیانه انجمن جمعیت شناسی ایران در تاریخ 29 آذرماه 1400 به صورت مجازی در اسکایپ برگزار شد.