فراخوان مقاله نهمین کنفرانس ملی انجمن جمعیت شناسی ایران

پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران

همانگونه که مستحضرید بررسی تحولات جمعیت و سرمایه انسانی، یکی از ارکان اساسی سیاست های کلی جمعیت و برنامه ریزی های توسعه می باشد. توسعه همه جانبه در حوزه های آموزش و بهداشت، بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال مولّد از ابعاد مهم و راهبردی بهره وری سرمایه انسانی در کشور قلمداد می شوند. از این رو، آگاهی و شناخت وضعیت و تحولات جمعیت، ارزیابی دقیق فرصت ها و چالش های سرمایه انسانی با توجه به ویژگی ها و ساختار جمعیتی در کشور نقش اساسی در دستیابی به اهداف سیاست های کلّی جمعیت دارد.

با توجه به اهمیت موضوع، انجمن جمعیت شناسی ایران در نظر دارد تا با همکاری سازمان ها، موسسات و نهادهای مرتبط، نهمین کنفرانس انجمن را با عنوان “پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران” در روزهای 20 و 21 آبان ماه 1398 در تهران برگزار نماید. بدینوسیله از محققین و پژوهشگران دعوت  می شود مقالات مرتبط با محورهای کنفرانس را از طریق ایمیل (pai9.conference@gmail.com) به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.  مهلت ارسال خلاصه مقالات به کنفرانس تا 20 تیر 1398 می باشد.