فایل اولین سمینار مجازی انجمن جمعیت شناسی ایران

پیرو برگزاری اولین سمینار مجازی انجمن جمعیت شناسی ایران،علاقمندان می توانند فایل مربوط به سخنرانی های این سمینار را از اینجا دریافت نمایند.