انتخاب خانم دکتر فاطمه ترابی به عنوان یکی از اعضای ششمین شورای انجمن جمعیت شناسی آسیا

خانم دکتر فاطمه ترابی، عضو هیات مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران، به عنوان عضو ششمین شورای انجمن جمعیت شناسی آسیا (2022-2024) انتخاب شدند. امید است حضور ایشان در این انجمن علمی به توسعه رشته جمعیت شناسی و ارتقاء فعالیت های بین المللی انجمن جمعیت شناسی ایران، بینجامد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت انجمن جمعیت شناسی آسیا (https://www.asianpa.org) مراجعه کنید.