سمینار تخصصی سیاست پژوهی پژوهشکده مهرستان

فرصتی برای اندیشه ورزی
پژوهشکده مهرستان (مطالعات حکمرانی) برگزار می کند:
سمینار تخصصی سیاست پژوهی
همراه با کارورزی تحلیلی
موضوعات:
معناکاوی، چرایی و چگونگی سیاست پژوهی؛
رصد و تحلیل زمینه های موفقیت سیاست های مشوق فرزندآوری در ایران و جهان؛
آشنایی با جغرافیای جمعیت و جنسیت در ایران.
ارائه گواهی شرکت در جلسه از سوی انجمن جمعیت شناسی ایران
🕓 چهارشنبه 28 اردیبهشت، ساعت 16-19
📩 ثبت نام و دریافت لینک:
https://mehrestan.ir/specialized-seminar-on-policy-research