سمینار بین المللی گذار جمعیت شناختی دوم، باروری زیر سطح جایگزینی و الزام های سیاستی آن در ایران

سمینار بین المللی “گذار جمعیت شناختی دوم، باروری زیر سطح جایگزینی و الزام های سیاستی آن در ایران” با همت انجمن جمعیت شناسی ایران دفتر منطقه غرب و همکاری دانشگاه بوعلی سینا همدان در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد.