سمینار بین المللی چشم اندازی به کیفیت جمعیت آینده ی ایران در مقیاس بین المللی

سمینار بین المللی “چشم اندازی به کیفیت جمعیت آینده ی ایران در مقیاس بین المللی ” با همت انجمن جمعیت شناسی ایران دفتر منطقه غرب و همکاری دانشگاه بوعلی سینا همدان در تاریخ 27 شهریور ماه 1400 برگزار شد.