دکتر محمد میرزایی

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

 از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

اعضا محترم انجمن جمعیت شناسی ایران

 عید فرخنده و باستانی نوروز را به شما و خانواده محترم تبریک گفته و سالی پر بار همراه با سلامتی و بهروزی برایتان آرزومندم

محمد میرزایی رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران