دکتر محمد جلال عباسی شوازی

بسمه تعالی

اعضاء محترم انجمن جمعیت شناسی ایران

همانگونه که مستحضرید، جمعیت یکی از موضوعات اساسی در برنامه ریزی توسعه پایدار است، و شناخت عمیق مسائل جمعیتی نقش بسزایی در دستیابی به اهداف سیاست های کلی جمعیت خواهد داشت. ضمن تبریک روز ملی جمعیت، امید است کلیه اعضاء محترم انجمن همواره با انجام پژوهش های تخصصی و کاربردی جمعیتی به اعتلای کشور عزیز ایران اهتمام ورزند

محمد جلال عباسی شوازی رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران