دفاتر انجمن در استان ها

نام دانشگاه مسئول شماره تماس پست الکترونیک آدرس
دانشگاه یزد دکتر عباس عسکری ندوشن
دانشگاه همدان دکتر حاتم حسینی
دانشگاه شیراز دکتر علی یار احمدی
دانشگاه تبریز دکتر توکل آقایاری هیر